Overzicht van het programma van de Marxistische Universiteit 2018

Marxistische Zomeruniversiteit 2018

Van dinsdag 7 tot zondag 12 augustus

Terug naar Marxistische Universiteit

Inschrijving

De komende weken zullen er nog meer cursussen en beschrijvingen worden toegevoegd. Kom dus hier regelmatig terug. U mag u inschrijven met het inschrijvingsformulier.

Marx voor beginners — Lucien Materne / van 7 tot 9 augustus

De crisis doet niet alleen de beurs daveren. Bedrijven sluiten of ontslaan hun arbeiders. Alle regeringen zetten besparingsplannen op touw. Maar ook het protest groeit: tegen hoge bonussen, tegen de superwinsten en de voorrechten van monopolies, tegen de besparingen ten koste van de werkende mensen. En er is meer!

10 jaar geleden verkondigden de groten van deze aarde dat er geen alternatief bestaat: “There is no alternative” (TINA) voor het kapitalisme. Vandaag kunnen we ons afvragen of het kapitalisme niet tegen een muur te pletter loopt. Zoals de alomtegenwoordige Rik Torfs schreef: “Vergeten woorden zoals kapitalisme en communisme duiken opnieuw op zoals paddenstoelen in het herfstgras”.

Op zoek naar een alternatief voor het kapitalisme en op zoek om de ware inhoud te herontdekken van het socialisme, herontdekken we ook Marx. Het communistisch manifest en Het Kapitaal worden heruitgegeven. Jongeren van 35 Duitse universiteiten hebben leesgroepen gevormd om Het Kapitaal van Marx te bestuderen. Kan de oude Marx ons nog uitleggen hoe de wereld draait? En vooral hoe we hem kunnen veranderen?

In deze vorming willen we iedereen die de logica van het kapitalisme niet meer wil aanvaarden, kennis laten maken met de ideeën van Marx over filosofie, geschiedenis en economie. Zodat we de maatschappij met een andere bril kunnen bekijken dan ons via kranten en TV wordt voorgehouden.

Deze cursus is voor iedereen die voor het eerst wil kennis maken met een marxistische visie op de wereld. Er is geen voorkennis vereist. Een frisse verontwaardiging over de huidige gang van zaken volstaat.

Lucien Materne is een medewerker van Imast (Instituut voor Marxistische Studies). Hij is gespecialiseerd in filosofie en politieke economie.

Het kapitalisme volgens Marx — Luc Lever / van 10 tot 12 augustus

U wil begrijpen waarom er crisissen zijn, werkloosheid, delokaliseringen en wat men verstaat onder competitiviteit, waarom sommigen rijk worden terwijl u uw hele leven heeft gewroet en er slechts een klein pensioen aan overhoudt?

Alles wordt verkocht, alles is te koop. Maar waarom wordt een bepaald artikel eigenlijk duurder verkocht dan een ander? Hoe wordt de waarde ervan bepaald?

Hebben patroons en werknemers niet allebei belang bij de verhoging van de productiviteit en de winsten van hun bedrijf? Om te investeren in modernere machines?

Men beweert dikwijls dat concurrentie leidt tot efficiëntie en prijsdalingen. Maar dat ze ook overproductie en crisis veroorzaakt dat zegt men heel wat minder vaak. Bewijzen de economische crisissen niet dat het kapitalisme afgedaan heeft?

Het is meer dan 150 jaar geleden dat het eerste deel van Het Kapitaal van Karl Marx werd uitgegeven. Toch wordt dit boek over heel de wereld nog steeds gelezen en becommentarieerd. De economische analyse die Marx van het kapitalisme maakte is al herhaaldelijk begraven, maar telkens terug verrezen. Waarom? Omdat Karl Marx een analyse maakte van het kapitalisme die zo grondig en zo diepgaand was dat zij de fundamenten van het kapitalisme blootlegde en daardoor nog steeds een antwoord biedt op het neoliberale model. In deze cursus willen we de band leggen tussen de fundamentele analyses van Marx en de actualiteit.

Luc Lever is medewerker van de marxistische universiteit. Hij is gespecialiseerd in de economische vraagstukken. Hij gaf eerder reeds cursussen over de Marxistische visie op de crisis en over Het Kapitaal van Karl Marx en coördineerde de Nederlandstalige uitgave van De veertigjarige crisis: Het einde van het kapitalisme van Henri Houben.

Marx en Engels als socioloog — Jan Vranken / 8 augustus

In deze les beginnen we met het bij elkaar sprokkelen van een aantal aanzetten in het werk van Marx en Engels over armoede. Daarbij vertrekken we niet vanuit het klassebegrip, maar vanuit Marx’ definitie van de ‘sociale laag van het pauperisme’. Het is namelijk opmerkelijk hoezeer deze bevolkingsgroep overeenstemt met wie ook vandaag nog in armoede leeft. Daaraan koppelen we zijn vormen van ‘relatieve overbevolking’ en hoe het concept ‘sociale laag’ past in zijn klassetheorie. Ook nemen we de stelling kritisch onder de loep dat Marx aanhanger zou zijn van een (absolute) ‘Verelendungstheorie’. We besteden aandacht aan het empirische onderzoek van Engels — die, meer nog dan Marx een sociologische invalshoek hanteert — over de toestand van de arbeidersklasse in Engeland (Dirk Van Duppen noemde het “een van de meest visionaire werken uit de Marxistische literatuur”). In welke mate hebben recentere auteurs — vooral Eric Ohlin Wright — nieuwe inzichten toegevoegd, die het theoretische raamwerk van Marx en Engels relevanter maken voor de studie van de (armoede in de) hedendaagse samenleving. We besluiten met de verklaring van de manier waarop we al deze inzichten in onze eigen studie van armoede hebben verwerkt.

Jan Vranken is emeritus gewoon hoogleraar van de Universiteit Antwerpen sinds 2009. Daar richtte hij het Centrum OASeS op. Hij deed onderzoek over — onder andere — armoede en andere vormen van sociale uitsluiting, migratie en de stad. Het bekendste product is het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting. Hij blijft actief op deze gebieden; zoals via de publicatie van een federaal jaarboek Armoede in België/Pauvreté en Belgique en Europese expertopdrachten.

De filosofie van Karl Marx — Karim Zahidi / 10 augustus

Dialectiek en materialisme zijn twee centrale begrippen van het marxisme. Maar wat betekenen ze precies? In deze cursus zullen we de betekenis en het gebruik van deze termen door Marx bespreken. Na een kort historisch overzicht van de materialistische stromingen binnen de filosofie maken we, uitgaande van Marx’ stellingen over Feuerbach, kennis met de radicaal nieuwe invulling die Marx aan het materialisme gaf om de mens in zijn historische en maatschappelijke context te begrijpen. Aan de hand van zowel historische als eigentijdse voorbeelden zullen we zien dat de materialistische methode van Marx een analysekader aanreikt om filosofische en maatschappelijke vraagstukken te analyseren op een manier die fundamenteel verschilt van de toen (en nu) gangbare (liberale) analysekaders. Op basis van deze voorbeelden leren we een centraal instrument in Marx’ analysekader, namelijk de dialectische methode, kennen. Tenslotte staan we even stil bij verschillen en gelijkenissen tussen Marx’ methode en het dialectisch materialisme van Engels, Plekhanov en Lenin.

Karim Zahidi is filosoof en wiskundige, docent wetenschapsfilosofie en logica aan het Centrum voor Wijsgerige Psychologie, Universiteit Antwerpen. Hij is voorzitter van het Masereelfonds.

Voor brood en rozen: de geschiedenis van de arbeidersklasse — Hendrik Vermeersch / 11 augustus

Wist u dat de algemene staking een traditie is van de Belgische arbeidersbeweging? Lenin en Rosa Luxemburg bewonderden België om dit machtige strijdmiddel.

Wist u dat de Belgische arbeidersklasse wereldwijd behoort tot de landen met de meeste vakbondsleden en dat ondanks haar opdeling in drie vakbonden (ABVV, ACV en ACLVB)?

Wist u dat de belangrijkste strijd van de Belgische arbeiders tussen 1910 en 1921 om de invoering van de achturendag ging? Vandaar ook de naam van de Achturenhuizen.

Weet u sinds wanneer we spreken van het ‘Belgische model van sociaal overleg’? Wie het heeft ingesteld en waarom het er is gekomen?

Wie heeft de eerste vakbonden opgericht? Dat waren de textielarbeiders in Gent en Kortrijk. Wie heeft de geest van verzet en strijd in de arbeidersbeweging binnengebracht? Dat waren de mijnwerkers van de Borinage. Wie heeft de eerste politieke eisen van de arbeidersklasse naar voor gebracht? Dat waren de Brusselse arbeiders en ambachtslui. En samen, die van Gent, die van de Borinage, die van Brussel, samen hebben ze de arbeidersbeweging geschapen.

Hendrik Vermeersch was Secretaris BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde Sector Industrie en daarna directeur van ManiFiesta. Hij is vooral gepassioneerd door de geschiedenis van de arbeidersbeweging.

Het recht op de stad — Karel Trullo / 12 augustus

Vandaag woont de helft van de mensheid in de grote steden. Sinds het begin van de eeuw maakt een neoliberale visie van de stad opgeld in de politiek. Alle traditionele partijen hebben die overgenomen. We tonen pistes om iedereen een “recht op de stad” te waarborgen, waarmee we bedoelen, een stad die het recht op woonst, gezondheid, onderwijs, werk, cultuur en deelname aan een werkelijk democratische publieke ruimte waarborgt.

Karel Trullo is architect-urbanist.

De eeuwige jeugd en de onbetaalbare ouderdom: twee hardnekkige mythes — Patrick Deboosere / 9 augustus

Er waart opnieuw een spook door Europa: het spook van de vergrijzing. Elke dag klinken de waarschuwingen voor een vergrijzende bevolking. Patrick Deboosere wil de zaken op scherp stellen. Geen roze bril, maar zeker geen apocalyptische angst voor wat komen gaat. Want de vergrijzing is een succesverhaal. Het resultaat van twee eeuwen gezondheidstransitie en van een succesvolle strijd tegen een te vroege dood. Het resultaat van de democratisering van het recht op leven. De kans voor elk kind om een volwaardig leven te leiden. Het is het verhaal van de vooruitgang van wetenschap en techniek. Vooral ook het verhaal van de verdeling van onze welvaart en van de cruciale rol van sociale wetgeving en sociale zekerheid. Vergrijzing is de toekomst, de wereld van morgen. Het einde van de groei van de wereldbevolking is ook het begin van een wereldwijde vergrijzing. Dat is de meest ingrijpende verandering in de geschiedenis van de menselijke soort. De bevolkingspiramide is verleden tijd, leve de bevolkingsrechthoek.

Patrick Deboosere doceert aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij leidt de onderzoeksgroep Interface Demografie aan de VUB. Hij publiceerde over de evolutie van de huishoudens, over migratie en stadsdemografie en is redactielid van verschillende internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Feminisme en socialisme — Anja Meulenbelt / 7 augustus

In 1976 schopte Anja Meulenbelt De schaamte voorbij de wereld in, een autobiografisch verhaal over liefde, seks en de beginjaren van de Amsterdamse vrouwenbeweging. Het boek werd in elf talen vertaald, ging meer dan een half miljoen keer over de toonbank en joeg een schokgolf door Vlaanderen en Nederland. Minder geweten is dat Meulenbelt in datzelfde jaar ook Feminisme en socialisme publiceerde, een pamflet waarin ze uitlegt dat het feminisme socialistisch zal zijn of niet zal zijn. En omgekeerd.

Nu doet Anja Meulebelt (ondermeer in Feminisme: Terug van nooit weggeweest) die oefening nog eens over. Met verbazing stelt ze vast dat een groot deel van de feministische bewustwording van toen vervlogen is. Meulenbelt sloopt de heilige huisjes. Gaat feminisme écht over de gelijkheid tussen man en vrouw? Moeten feministen blij zijn met vrouwelijke politici en bedrijfsleiders die zich als cheerleaders van het neoliberalisme gedragen? ‘Voor feministen’, schrijft ze, ‘is dé hamvraag niet langer alleen: wat is goed voor vrouwen? We moeten ons ook afvragen in wat voor wereld we willen leven.’ Ze houdt een pleidooi voor een breed en inclusief feminisme. Een internationaal feminisme. Een maatschappijkritisch feminisme dat zich ook economisch uitspreekt.

Anja Meulenbelt is schrijfster, feministe, activiste en oud-parlementslid voor de Nederlandse SP. Ze publiceerde veertig boeken.

De dreiging van de financiële wereld. — Roel Van de Pol / 10 augustus

Vandaag zit de financiële wereld overal. Zij domineert alles. Zelfs in die mate, dat men zich afvraagt of we niet machteloos staan tegenover deze reuzenbedrijven de wereld van krediet, banken, verzekeringen, beleggings- en investeringsfondsen… Maar om ze efficiënt te kunnen bekampen, moeten we eerst de aard van deze woekerende macht begrijpen. Wat is deze financiële wereld die ons omringt en dreigt te versmachten? Wat is haar werkelijke macht. En waarin schuilt haar invloed? Waar komt haar overwicht vandaan en hoe kunnen we er ons van ontdoen?

Om daarop te kunnen antwoorden moeten we de band onderzoeken tussen deze wereld, de plaats van het geld-kapitaal en de ontwikkeling van het kapitalisme, dat dit kapitaal nodig heeft om onbeperkt te groeien en te voldoen aan de winsthonger van de bedrijven, de bedrijfsleiders en de aandeelhouders. We moeten ons ook afvragen of de crisis, waarvan we nog steeds de gevolgen ondergaan door de zich opvolgende besparingsplannen, alleen maar een financiële crisis is, of integendeel een crisis is van een breder en diepgaander systeem.

Roel Van de Pol is medewerker van Imast

Tatcher aan de Schelde — Jan Vranken / 9 augustus

In Thatcher aan de Schelde (Uitgeverij EPO) dat vlak voor de verkiezingen van mei 2014 verscheen, nam Jan Vranken het beleid van de Antwerpse coalitie onder de loep. Was het immers niet zo dat De Wever Antwerpen had uitgeroepen tot het laboratorium voor het Vlaamse beleid? Ondertussen werd hij ook de man achter de schermen van het federale beleid en dus is het wel nuttig om eens na te gaan in welke mate de Antwerpse variant van het Thatcherisme deel is van het DNA van de Vlaamse en de federale regering.

Naast een ‘updaten’ van gegevens uit genoemde publicatie (met de focus op Vlaams en federaal vlak), worden deze ontwikkelingen ook in een bredere context geplaatst. Daarbij wordt een selectie gemaakt uit, onder meer: technologische ontwikkelingen en de economische herstructurering, globalisering, de toenemende ‘gewone’ ongelijkheden, uitsluiting, uitbuiting en tweedeling van de samenleving, individualiseringstendensen, racisme en xenofobie, de nieuwe vormen van diversiteit, die uitmonden in superdiversiteit en hyperdiversiteit, de opbouw en afbouw van de verzorgingsstaat, nieuwe vormen van solidariteit, het veronderstelde verdwijnen van de klassenstructuur van onze samenlevingen en de opkomst van een nieuwe ‘onderklasse’ (zie het precariaat), toenemend nationalisme en populisme.

Jan Vranken is emeritus gewoon hoogleraar van de Universiteit Antwerpen sinds 2009. Daar richtte hij het Centrum OASeS op. Hij deed onderzoek over – onder andere - armoede en andere vormen van sociale uitsluiting, migratie en de stad. Het bekendste product is het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting. Hij blijft actief op deze gebieden; zoals via de publicatie van een federaal jaarboek Armoede in België/Pauvreté en Belgique en Europese expertopdrachten

De oorsprong van de onderdrukking van de vrouw en de sociale ongelijkheid — Mara De Belder / 11 augustus

De mens, Homo, is ontstaan tussen 3 miljoen en 2,4 miljoen jaar geleden. Gedurende deze periode leefde hij als jager en verzamelaar en onderging een groot aantal veranderingen. Veranderingen zoals het zich uitdrukken in gesproken taal, de ontwikkeling van empathie, het gebruiken van werktuigen, enzovoort. In die tijd waren er geen klassen. Die ontstaan pas vele jaren later. Toch was de maatschappij van jagers en verzamelaars niet op alle vlakken egalitair. Vrouwen werden ook in die periode soms wreed onderdrukt. Hoe komt dit? En waren er ook bepaalde groepen of maatschappijvormen waar er wel gelijkwaardigheid was?

Zich interesseren voor de verhoudingen tussen vrouw en man in de prehistorie en de primitieve maatschappijen lijkt wel een gek idee. Alhoewel dit thema op het eerste zicht ver verwijderd lijkt van hedendaags seksisme stellen we vast dat het biologische, evolutionaire component en de geschiedenis vaak misbruikt wordt om verschillen tussen vrouw en man deze tijd te verklaren en goed te praten. Daarom is het van groot belang te begrijpen wat de wortels en de mechanismes zijn van de toenmalige onderdrukking. Dit in combinatie met de kennis en de tactieken van het onderdrukken van vrouwen uit deze tijd is noodzakelijk om hedendaags seksisme te begrijpen en te bestrijden, zodat we beetje bij beetje kunnen komen tot een betere maatschappij waar vrouwen en mannen als gelijken worden behandeld.

Mara De Belder is psychologe en voorzitster van RedFox Antwerpen. Ze deed haar stage met straatjongeren in Bolivia, werkte in een opvanghuis voor vrouwen en werkt nu in de verslavingszorg. Ze volgde ook een cursus partnergeweld. In haar praktijk komt ze veel in contact met de onderdrukking van de vrouw. Dit zowel bij jongeren als ouderen. Hierbij werkt ze zowel met slachtoffers als daders.

Uitdagingen voor het Chinese socialisme — Frank Willems / 9 augustus

China zoekt zijn weg naar het socialisme, met ontwikkeling en solidariteit centraal. Om het levensniveau verder te verbeteren wordt overgeschakeld van productie voor uitvoer op productie voor de eigen bevolking. Er wordt minder geïnvesteerd en meer consumptiegoederen geproduceerd. En het technologisch niveau moet naar de wereldtop. Bij deze diepgaande hervormingen komen nog de uitdagingen van duurzame ontwikkeling, sociale rechtvaardigheid en socialistische democratie.

De Westerse leiders beseffen na dertig jaar vergeefse pogingen dat China niet zal te verleiden zijn tot liberale democratie en dat het economisch niet zal kunnen veroverd worden. Het wordt een economische concurrent en bewijst dat een politiek alternatief mogelijk is. De VS gaan het verst met het tegenwerken van China, doch ook in andere Westerse landen bestaat die tendens. China biedt de wereld echter samenwerking aan via het Belt and Road Initiative (de nieuwe zijderoutes).

Lukt de Chinese ontwikkelingsstrategie?
Kan China vreedzaam de VS overvleugelen?
Kunnen Marxisten in Europa iets van China leren?

Frank Willems heeft meer dan 50 reizen naar China op de teller. Hij was professioneel betrokken bij de economische en technologische samenwerking met China van 1984 tot 2005. Hij was van 1992 tot 2002 voorzitter van de Vereniging België-China en van 1987 tot 1999 bestuurder van de Belgisch-Chinese Kamer van Koophandel. Van 2006 tot 2008 verbleef hij in Shenyang als lesgever aan de universiteit. Hij is redacteur van de website chinasquare.be en schrijft regelmatig columns voor Trends en Knack.

Arbeidsrecht en de nieuwe precaire contracten — Lut Vansant / 8 augustus

Uber en Deliveroo zijn twee app’s die stormenderhand de wereld innemen. De werknemers moeten tevreden zijn met een statuut als schijnzelfstandige of free-lancer. Zijn dergelijke contracten en de nieuwe flexijobs systematische pogingen tot uitholling van het arbeidsrecht?

In welke mate is winstbejag de motivatie? In de economische logica van het kapitalisme gaat het om het afkopen en afnemen van juridische garanties — die ingebouwd waren ter herverdeling. Wat is het effect hiervan op lange termijn?

En hoe passen deze contracten in de strategische visie van de neoliberale clan?

Wat kunnen we daar tegenover zetten? En kan dat zonder de fundamenteel de collectievere organisatie van de economie op tafel te leggen? Wat zijn de effecten van individualisering en consumentisme, tegenover de noodzaak aan herverdelende systemen, o.a. een nieuw statuut voor ‘arbeid’ — wat uiteraard gelinkt is aan andere fiscaliteit, en sociale zekerheid.

Aandacht ook voor de syndicale acties in de nieuwe sectoren.

Lut Van Sant is hoofd van de vormingsdienst van LBC-NVK en is voorzitter van Mink-A.

Liefde en Kapitaal — Mary Gabriel / 12 augustus

Mary Gabriel is de auteur van de biografie Liefde en Kapitaal: Karl en Jenny Marx en de geboorte van een revolutie. Deze biografie van Karl Marx is zeker de beste die er ooit geschreven werd.

Liefde en Kapitaal volgt het leven van Karl Marx, zijn vrouw Jenny von Westphalen, hun drie dochters en van Friedrich Engels. De familie leefde zeer lang als vluchteling in Parijs, Brussel en Londen. Marx is de grondlegger van de socialistische en communistische beweging. De biografie geeft inzicht in de totstandkoming van zijn belangrijkste werken. We lezen hoe deze militante familie ondanks de armoede diep bekommerd was over de toekomst van de werkende klasse.

Wie dit boek leest of een uiteenzetting van Mary Gabriel hoort, wil meer te weten komen over het werk van Marx en Engels.

Deze cursus wordt gegeven in het Engels, er is simultaanvertaling voorzien.

Mary Gabriel studeerde journalistiek in de Verenigde Staten en in Parijs en werkte daarna als redacteur bij Reuters in Washington en Londen.

Liever klassenstrijd dan identiteitsstrijd — Dominique Willaert / 7 augustus

In m’n cursus wil ik een beeld schetsen van het ontstaan van het begrip ‘identiteitspolitiek’ en de politieke en maatschappelijke invloed van de identiteitspolitiek in de VS en Europa.

In mijn these wil ik verdedigen hoe de identiteitspolitiek eigenlijk verbonden is met het neoliberalisme en in die zin geen uitzicht biedt op succesvolle antiracistische en antikapitalistische strijd maar eerder de bestaande machten in de kaart speelt.

In een derde stap wil ik trachten een vertaling te maken hoe klassenstrijd in de 21e eeuw perspectief biedt op succesvolle strijd tegen racisme, seksisme en finaal uitzicht biedt op een systemische machtswissel.

Socialisme of barbarij!

Dominique Willaert is artistiek leider van Victoria Deluxe — theater- en filmmaker — opgeleid als psychotherapeut/psycholoog aan de UGent en het IPRR. Op Vives i.s.m. CVO MIRAS Kortrijk doceert hij de cursus ‘Omgaan met diversiteit’.